VOOR 23:45 BESTELD, MORGEN IN HUIS
ONTVANG EEN GRATIS MIDI BAARDOLIE BIJ €40 OF MEER
GRATIS VERZENDING BIJ €25

Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

https://www.guardenza.com

Over ons privacybeleid

Guardenza geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de dienstverlening van Guardenza. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-01-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit Privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacy contactpersoon, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze bewaren, welke beveiligings-technieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Webshop software

Prestashop

Onze webshop is ontwikkeld met WordPress software. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. WordPress is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen. WordPress gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Web hosting

one.com

We gebruiken webhosting- en e-maildiensten van one.com. One.com verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan wel metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. One.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. One.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, ziet u de link ‘uitschrijven’. U ontvangt onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en om informatie te delen met derden. Wij maken gebruik van de diensten van ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het Mollie platform. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur ben je verplicht een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam ook op hun eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens alleen om u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om bij de dienstverlening gebruik te maken van derden, hiervoor hebben wij toestemming gegeven aan WebwinkelKeur. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzending en logistiek

GLS

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor de uitvoering van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van GLS. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturering en boekhouding

Exact

Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van verkoopfacturen. Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beveiligd verzonden en opgeslagen. exact is verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. e-boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het Bol.com platform. Als je via dit platform een bestelling plaatst, deelt Bol.com je bestelling en persoonlijke gegevens met ons. We gebruiken deze gegevens om je bestelling te verwerken. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later tijdstip contact met u op te nemen, dan zullen wij u hier expliciet om vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonlijke gegevens.

Deelname aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Guardenza op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheid. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons daar binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt tegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit ook beschouwen als een verzoek om vergeving. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij in verband met uw opdracht hebben gemaakt.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen, sturen wij in principe alleen kopieën van uw gegevens naar uw reeds bekende e-mailadres. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, vragen wij u zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht van inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacy contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatie recht

U heeft het recht om de gegevens die wij hebben verwerkt of die op u betrekking hebben te wijzigen. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacy contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacy contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens totdat u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht van overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacy contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of door ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

In voorkomende gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Guardenza. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking per direct staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van Google als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn om toegang te verlenen tot deze gegevens. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, staat dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contact details

Guardenza
Dirk Verheulweg 46
2742JR Waddinxveen
Nederland

T  (062) 458-1720
E  info@guardenza.com

Contactpersoon voor privacyzaken
M. Awad

0
  0
  Winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegTerug naar shop

    WORD LID VAN ONZE EXCLUSIEVE MEMBERS CLUB

    Ontvang de laatste deals, updates, tips & trucs en meer...